IT.UA - home page

Меню
Product

Витрати і контролінг

ABCosting

Виявляйте головні причини фінансової неефективності, точніше визначайте витрати і доходи, підвищуйте ефективність управління

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Підвищення точності оцінки собівартості, витрат на операції

Визначення реальної собівартості продукції

Управління витратами на основі їх більш точного віднесення на операції і об'єкти витрат

Визначення собівартості і оцінка порівняльної прибутковості окремих видів продукції для вибору оптимального портфеля продукції

Використання для ціноутворення результатів розрахунків собівартості

Надання достовірної, деталізованої, релевантної інформації для підвищення ефективності управління діяльністю підприємства

При використанні традиційних методик калькулювання часто виникають такі питання:

 • Чи є розрахована собівартість справедливою?
 • Чи є зв'язок результатів бюджетування з бізнес-процесами компанії і визначенням їх ефективності?

Відповіді на ці питання дозволяє отримати реалізована в системі IТ-Enterprise методика Activity Based Costing (аналіз витрат за видами діяльності, або процесно-орієнтоване управління витратами)

Більш точна інформація про вартість продукції дає можливість приймати вірні стратегічні рішення по:

 • призначенням цін на продукцію;
 • поєднанню продуктів;
 • вибору між можливостями виготовляти якісні продукти самостійно або купувати;
 • вкладенню коштів в науково-дослідні роботи, автоматизацію процесів, просування і т.п.

Більш точна оцінка вартості бізнес-процесів дозволяє:

 • приділити більше уваги управлінським функціям, таким як підвищення ефективності дорогих операцій
 • виявити і скоротити обсяг операцій, що не додають продукції цінності
 • виявити неправильний розподіл ресурсів за операціями тощо

Концепція Activity based costing (АВС) - це, по суті, операційно-орієнтоване калькулювання.

В основі методу АВС лежить припущення, що "діяльність споживає ресурси, а продукція споживає діяльність".

Традиційний розподіл витрат при повному калькулюванні (absorption costing) передбачає розподіл непрямих витрат пропорційно одному базовому показнику (наприклад, прямі трудовитрати).

Розподіл витрат при операційно-орієнтованому методі передбачає розподіл непрямих витрат економічно обґрунтовано, у зв'язку з бізнес-процесами, і виконується в декілька етапів:

 • розподіл накладних витрат (витрат підприємства, виражених у грошовій формі) на ресурси (носії певних функцій, тобто «те, що виконує операції» і «ті, хто виконують операції»: виробниче обладнання, персонал, площі та ін.) з формуванням драйвера витрат
 • первинне перенесення вартості ресурсів на операції (дії, що виконуються для створення або обслуговування об'єктів витрат: управління компанією, закупівля сировини, виробничі операції) з формуванням драйвера ресурсів
 • перерозподіл вартості обслуговуючих операцій на обслуговувані ними ресурси
 • розподіл вартості керуючих операцій на основні та обслуговуючі операції
 • перенесення вартості основних операцій на об'єкти витрат

Перехід від традиційних до операційно-орієнтованих методик калькулювання необхідний компаніям, для яких характерне різноманіття продукції, відносно висока частка релевантних накладних витрат, значна різниця в обсягах продажів різних видів продукції.

Модуль «ABC Процесно-орієнтоване управління витратами» системи IT-Enterprise забезпечує наявність відкритої моделі розподілу витрат: реалізації реальної схеми перерозподілу витрат всередині компанії між процесами, замовленнями, ресурсами, центрами витрат і т.д., при цьому джерела даних можуть знаходитися як в системі IT-Enterprise, так і поза нею.

Модель аналізу витрат дає можливість проводити фактичний і прогнозний аналіз витрат, простежувати інформацію від значень з результатами до первинного документа (технологія Drill-down)

АВС-калькулювання в системі IT-Enterprise проходить по наступних кроків

Формування нормативно-довідкової інформації для розрахунку

Для класифікації витрат використовується методика, аналогічна застосованої в фінансовому плануванні, а саме: використання одночасно до 5-ти довідників статей (наприклад, елементи, статті, атрибути), організація довідника на базі альтернативних джерел, використання загальних довідників для планування і обліку або перекодування через таблиці відповідності. Класифікація ресурсів, операцій, об'єктів калькулювання виконується в загальному класифікаторі системи, при цьому класифікуються як поодинокі позиції (операція умовної оренди, операція якості, підприємство в цілому і т.д.), так і групові об'єкти (модель обладнання, професія, технологічна операція і т.д.). Забезпечується зв'язок з іншими класифікаторами системи.

Визначення джерел розрахунку

Джерелами розрахунку виступають нормування (норми використання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, зворотних відходів, норми часу і розцінки, норми використання обладнання, спеціалізовані норми), цінники, плани (плани виробництва в розрізі напівфабрикатів і технологічних операцій, графіки доступного часу роботи обладнання в розрізі атрибутів часу, плани попереджувальних ремонтів та ін.), документообіг (заявочна кампанія, документи фактичного споживання ресурсів та ін.)

Звіти та результати

В результаті розподілу витрат стає доступною інформація для контролю і аналізу в наступних режимах: контроль розподілу витрат на кожному рівні, розрахунок вартості драйверів, формування калькуляції на всю номенклатуру, цехокомплектні та переробні калькуляції, калькуляції на нові вироби, калькуляції з відхиленнями по альтернативам, OLAP- аналіз даних, в тому числі куб за витратами, куб по драйверам, куб по атрибутам часу та ін.

Відмінні риси автоматизації в рамках єдиної системи IТ-Enterprise

 • Гнучкість: при коригуванні вихідних даних або механізму розподілу можливий оперативний перерахунок результатів розрахунку, в системі зберігаються вихідні дані, механізми і результати розрахунку за різні періоди, що дозволяє аналізувати динаміку зміни вартості об'єктів і використовувати вже створені механізми розподілу
 • Масштабованість: можливість розширення переліку значень в довідниках завдання, а також підтримка необмеженої безлічі алгоритмів розрахунку
 • Зв'язок з іншими додатками і контурами системи, єдиний інформаційний простір, обмін і одночасне використання даних завданнями калькулювання та управління витратами, планування, управлінського обліку, бюджетування та ін.
Advantages

Переваги
нашої системи

Можливість виявлення найвигідніших і невигідних клієнтів, найприбутковіших і неприбуткових продуктів і каналів збуту

Можливість визначення надійних і ненадійних співробітників з точки зору фінансової ефективності

Точне визначення витрат, доходів і вимог до ресурсів, пов'язаних зі змінами в обсягах виробництва, організаційну структуру і ресурсних затрат

Можливість виявлення головних причин фінансової неефективності

Можливість відстеження витрат на операції і робочі процеси

Залишились питання?

Це рішення зазвичай іде в пакеті з іншими

Наступні компоненти допомагають підвищити ефективність впровадження даного рішення

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму