IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерія

Облік грошових коштів та їх еквівалентів

Підвищуйте оперативність обліку грошових коштів і отримуйте інформацію в режимі реального часу для фінансового управління підприємством

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Організація обліку грошових коштів віповідно до облікової політики прідприємства

Формуваня фатку руху грошових коштів в розрізі статей CashFlow на підставі даних бухгалтерського обліку

Інтеграція з системою "Клієнт-Банк"

Організація оперативної обробки банківської виписки

Документообіг за затвердженим регламентом обробки документів на підприємстві.

Друк форм первинних документів відповідно до законодавства Формування анлітичної і регламентної звітності

До задач обліку грошових коштів в системі IT-Enterprise належить облік касових операцій, рахункам в банках, кредитам, векселям, депозитам, аккредитивам, дивидентам, тощо

Облік операцій по рахункам в банках:

 • ведення обліку за довільною кількістю рахунків в банках в національній та іноземній валюті
 • формування та друк платіжних документів на підставі реєстру платежів за рахунками і заявками
 • розвинені засоби налаштування зв'язку з системами проведення електронних платежів «Клієнт-Банк». Експорт підготовлених в системі платіжних документів в систему «Клієнт-Банк» та імпорт з системи «Клієнт-Банк» виписок за рахунками довідника банків і організацій
 • ведення реєстру банківських виписок, звірка за днями оборотів з контрольними сумами, оперативне проведення в бухгалтерському обліку на етапі імпорту, контроль розноски документів з відображенням у фінансовому та управлінському обліку
 • формування оперативних довідок та аналітичних звітів за залишками і руху грошових коштів за довільний період

Облік касових операцій:

 • ведення обліку довільної кількості кас у заданих валютах, облік операцій та залишків за шифрами цільового призначення
 • оформлення та друк прибуткових і видаткових касових ордерів, платіжних відомостей
 • оформлення та друк вкладних аркушів до касової книги, звітів касиру, аналітичних розшифровок
 • формування аналітичних і синтетичних звітів по рахунках обліку

Облік операцій за векселями:

 • реєстрація виданих та отриманих векселів
 • облік простих і перекладних векселів, ведення реєстру векселів, облік заборгованості за векселями
 • з'єднання векселів із вхідними / вихідними рахунками, погашення заборгованості за якими оформляється векселем, переклад кредиторської / дебіторської заборгованості у заборгованість по векселях
 • оформлення актів прийому / передачі векселів, актів пред'явлення векселів до оплати
 • формування за рахунками обліку аналітичних і синтетичних звітів

Облік інших операцій:

 • Облік операцій за кредитами, депозитами, акдитивами, дивидентами з необхідною для формування звітності в бухгалтерському обліку та бюджетному процесі деталізацією
 • Обробка документів виконується відповідно до регламенту, який описується засобами конструктора бізнес-процесів і потоків документів системи IT-Enterprise. Регламент дозволяє визначити ролі тих, хто бере участь в обробці документів, і сам порядок обробки документів
Advantages

Переваги
нашої системи

Покращення оперативності обліку

Регламента обробка документів, контроль проходження документів за стадіями

Розвинуті засоби налаштування зв'язку з системами проведення електронних платежів «Клієнт-Банк»

Мінімізація помилок в обліку за рахунок автоматизованого контролю при введенні і обробці документів

Ефективні інструменти аналізу і контролю на всіх етапах організації обліку

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму