IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерія

Облік необоротних активів

Організуйте оперативний деталізований облік необоротних активів та отримуйте аналітичну інформацію в режимі реального часу

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Організація обліку необоротних активів відповідно до облікової політики підприємства

Забезпечення елементів управлінського обліку основних засобів НМА та МНМА

Документообіг відповідно до узгодженого регламенту обробки документів на виробництві. Друк форм первинних документів відповідно до законодавства

Податковий облік ОЗ, НМА, МНМА

Формування аналітичної та регламентної звітності

До складу необоротних активів в системі IT-Enterprise відносяться:

 • основні засобі (ОЗ)
 • нематеріальні активи (НМА)
 • малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)
 • капітальні інвестиції

Система запезпечує:

Ведення нормативно-довідкової інформації, необхідної для організації обліку:

 • Класифікація, що запроваджена на підприємстві: групи, види, напрямки використання
 • Податкові групи
 • Додаткова класифікація, необхідна для вирішення завдань управлінського обліку
 • Інші довідники (призначення, технічний стан, підстави для списання, місця розміщення, тощо)

Організація обліку необоротних активів відповідно до облікової політики підприємства

 • Налаштування плану рахунків згідно вимог деталізації бухгалтерського обліку
 • Налаштування за різними методиками амортизаційних нарахувань, підтримка індивідуальних норм амортизацації, коефіцієнтів прискореної амортизації
 • Опис різних логічних варіантів обліку певної добірки аналітик
 • Багатокомпонентний облік об'єктів основних засобів

Ведення картотеки ОЗ, НМА, МНМА

 • Підтримка опису реквізитного складу, параметрів і характеристик об'єктів (бухгалтерських, податкових, управлінських, технічних)
 • Ієрархічне ведення документації відповідно до класифікації, прийнятої на підприємстві

Організація документообігу відповідно до затверджених на підприємстві регламентів обробки документів

 • Облік надходження, введення в експлуатацію, переміщення, вибуття, реалізації
 • Облік капітальних інвестицій в необхідних аналітичних розрізах, накопичення витрат за періодами
 • Нарахування амортизації
 • Інвентаризація, переоцінка
 • Облік ремонту та модернізації обладнання
 • Комплектація, розукомплектація об'єктів
 • Облік основних засобів в аренді, в заставі, на консервації
 • Облік дорогоцінних металів у складі об'єктів основних засобів
 • Відображення документів в податковому обліку

Обробка документів виконується відповідно до регламенту, який описується засобами конструктора бізнес-процесів і потоків документів системи IT-Enterprise. Регламент дозволяє визначити ролі тих, хто бере участь в обробці документів, і сам порядок обробки документів.

Формування аналітичної та регламентої звітності

 • Відомості наявності та руху ОЗ, НМА, МНМА за довільний період з розшифровкою по документам руху, реквізитному складу, аналітикам обліку
 • Звіти щодо нарахування амортизації
 • Оборотно-сальдові синтетичні відомості

Засоби побудови звітності (конструктор табличних і кросстабличних звітів, звітів нерегулярної структури) дозволяють налаштувати будь-які форми первинних документів і зведеної звітності.


Численні засоби аналізу, які пропонує система IT-Enterprise (оборотно-сальдові відомості, шахові відомості, картки рахунку, картки аналітики і т.д.), дозволяють отримати зведену інформацію в розрізах та за ступенем деталізації, необхідним для бухгалтерського обліку як в середині підприємства, так і для подачі звітності до контролюючих органів.

Advantages

Переваги
нашої системи

Підвищення оперативності обліку

Регламентна обробка документів, контроль проходження документів за стадіями

Мінімізація помилок обліку за рахунок автоматизованого контролю під час введення та обробки документів

Ефективні інструменти контролю всіх етапів організації обліку

Адаптивність обліку відповідно до потреб підприємства

Об'єднання бухгалтерського та управлінського обліку на базі єдиного документообігу

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму