IT.UA - home page

Меню
Product

Фінанси

Фінансовий аналіз

Визначайте власні показники фінансової ефективності, знаходьте резерви покращеня фінансового стану підприємства

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Комплексна оцінка і експрес аналіз фінансового стану підпримства

Горизонтальний, вертикальний та трендовий аналіз звітності

Оцінка платоспроможності

Оцінка ринкової та фінансової стійкості

Оцінка ділової активності

Оцінка рентабельності

Основною метою даного модуля є отримання невеликої кількості ключових (найбільш інформативних) параметрів, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків і збитків, змін в структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами і кредиторами

Модуль виконує наступний аналіз (в табличному і графічному вигляді):

 • Аналітичне груповання статей активу балансу (майно підприємства, іммобілізовані активи, оборотний капітал, запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та короткострокові цінні папери)
 • Аналітичне груповання статей пасиву балансу (джерела формування майна, власний капітал, запозичений капітал, довгострокові пасиви, короткострокові пасиви, кредиторська заборгованість)
 • Порівняльний аналітичний баланс (зміни за період постатейно, темп зростання постатейно)
 • Динаміка показників прибутку (виручка від реалізації за напрямками, витрати на виробництво, комерційні витрати, прибуток за напрямками)
 • Структура прибутку (прибуток/збиток періоду, прибуток/збиток від реалізації, іншої реалізації, позареалізаційних операцій, чистий дохід від реалізації)
 • Аналіз фондовіддачі основних фондів (обсяг виробленої продукції, середньоквартальний розмір основних фондів, фондовіддача)
 • Аналіз материаловіддачі предметів праці (обсяг виробленої продукції, витрати предметів праці на виробництво продукції, матеріаловіддача)
 • Аналіз продуктивності праці (обсяг виробленої продукції, средньоквартальна чисельність виробничого персоналу і виробництво продукції)
 • Ліквідність балансу (найбільш ліквідні активи, швидко і повільно реалізовані активи, важко реалізовані активи, найбільш термінові зобов'язання, короткострокові/довгострокові/середньострокові/постійні пасиви, баланс, графічне представлення даних ліквідності балансу)
 • Показники ліквідності (коефіцієнти покриття/загальної ліквідності, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності, чистий оборотний капітал)
 • Показники платоспроможності (коефіцієнти автономії/фінансової незалежності, фінансування, забезпеченості власними оборотними засобами, маневреності капіталу)
 • Показники стійкості (коефіцієнти автономії/фінансової незалежності, співвідношення позичених і власних коштів, мобільних і іммобілізованих коштів, маневреності майна виробничого призначення, довгострокового залучення позикових коштів)
 • Агрегований баланс (основні засоби і вкладення, запаси і витрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, джерела власних коштів, розрахунки та інші пасиви, кредити та інші позикові кошти)
 • Показники рентабельності (коефіцієнти рентабельності активів, власного капіталу, діяльності, рентабельності продукції)
Advantages

Переваги
нашої системи

Представлення показників в тибличному і графічному вигляді

Моніторинг відхилень від заданих показників

Шаблонні показники фінансової еффективності

Можливість створення та налаштування своїх показників

Імпорт і експорт будь-якої вибірки показників в Excel

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму