IT.UA - home page

Меню
Product

Бухгалтерія

Облікова політика підприємства

Організуйте облік відповідно до облікової політики підприємства, об'єктивно оцінюйте досягнення та знаходьте способи їх поліпшення

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Налаштування системи відповідно до облікової політики підприємства

Автоматизація всіх видів обліку на підприємстві, формування бухгалтерського обліку та синтетичних звітів

Організація планів рахунків

Організація аналітичного обліку

Проведення багатовалютних операцій, організація обліку курсових різниць

Налаштування принципів та методів обліку ТМЦ

Ведення журналу господарських операцій та операцій із запасами

Нарахування резервів

Організація планів рахунків

Модель системи рахунків, що використовуються в системі IT-Enterprise, відрізняється від відповідних моделей аналогічних програм. Ця модель забезпечує гнучкість програмного комплексу, його адаптивність, потужність, можливість застосування до різних видів діяльності підприємств

Система ведення бухгалтерських рахунків працює як в корпоративному варіанті, та і для декількох окремих підприємств одного програмного комплексу. Для кожного підприємства в системі описуються плани рахунків, що використовуються, термін дії, права доступу користувачів, тощо

Система IT-Enterprise дозволяє вести паралельний облік в необмеженому переліку планів рахунків. Кожен документ можна проводити в усіх планах рахунків, що використовуються на підприємстві. Відповідно налаштовуються алгоритми ведення рахунків та формування бухгалтерських проводок. Ця властивість системи полегшує роботу бухгалтерії на підприємствах з іноземними інвестиціями, а також при зміні стандартів ведення обліку

Організація аналітичного обліку

Система IT-Enterprise підтримує ведення необмеженого переліку аналітичних розрізів, що забезпечують збір та деталізацію інформації для вирішення бухгалтерських та управлінських завдань. Існує гнучке налаштування відповідності довідників аналітичного обліку рахункам, з можливістю обмеження терміну дії, переліку обраних груп статей тощо. В якості довідника аналітики може виступати будь-яке джерело в IT-Enterprise: контрагент, договір, ресурс, підрозділ, документ, регіон, вид діяльності та ін. Виконується ведення обліку та побудова оборотно-сальдових відомостей відповідно до динамічної ієрархії рахунків та аналітик

Статті аналітичного обліку за рахунками з аналітикою формуються за видами аналітики. Вид аналітики визначає склад статей аналітичного обліку і структуру ієрархії статей:

 • підтримка ієрархії статтей аналітичного обліку
 • автоматичний розрахунок проміжних підсумків для статей більш високого рівня
 • підтримка відповідності між підрозділами і статтями аналітики
 • підтримка відповідності між рахунками і статтями аналітики
 • можливість використовувати єдину аналітику в бухгалтерському та управлінскому обліку з налаштуванням обмежень на статті, що використовуються
 • підтримка періодичності статей аналітики

Підтримується ведення аналітичного обліку, який прив'язаний до кожного рахунку довільного набору аналітик:

 • підтримка декілької ієрархічних аналітик до будь-якого рахунку
 • організація зберігання залишків за стяттями аналітичного обліку відповідно до заданих типів аналітики
 • можливість ієрархаічного аналізу оборотно-сальдових відомостей за аналітиками та параматрами ведення
 • підтримка періоду дії аналітик

Тип аналітики визначає джерело та склад статей аналітичного обліку, а також структуру ієрархії статей.

 

Принципи та методи обліку ТМЦ

Вся інформація про поточну наявність ТМЦ в підрозділах, залишках на початок кожного місяця і архів залишків за попередні періоди, поточні залишки з урахуванням документів резервування, міститься в оборотно-сальдових відомостях ТМЦ. Інформація зберігається в розрізі матеріально-відповідальних осіб, рахунків обліку, місць зберігання, а також інших характеристик товаро-матеріальних цінностей (партії, замовлення і т.д.).
Підтримуються різні варіанти обліку залишків в підрозділах:

 • за ідентифікованими, середніми, плановими цінами
 • за шифрами цільового призначення
 • за замовленням
 • за партіям
 • за терміном видачі в експлуатацію
 • за техпроцесом і технологічними операціями (в виробричому обліку деталей та складальних одиниць)
 • за довільно налаштованим складом певних аналітик (реквізитів)

Забезпечує розподіл доступу користувачів до перегляду інформації в оборотно-сальдових відомостях.

Підтримує різні методи списання ТМЦ:

 • за ідентифікованою вартістю
 • метод середніх цін
 • метод LIFO
 • метод FIFO

Принципи та методи обліку курсових різниць

Бухгалтерський облік в системі ведеться в єдиному грошовому еквіваленті: національній валюті. Разом з тим допускається виконання операцій в іноземних валютах. Будь-яку операцію можна провести в довільній валюті, а потім перерахувати по поточному або заданому курсу в національну валюту. Залишки і обороти по кожному рахунку можуть бути в валюті рахунку, в національній валюті, у валюті-еквіваленті. Передбачені переоцінка валютних рахунків і розрахунок курсової різниці.

Валютні операції за рахунком можуть бути прив'язані до заданого типу курсів. В системі допускається створення необмеженої кількості типів курсів: офіційний, готівковий, внутрішньофірмовий і т.д. Відповідно до кожного типу курсів в системі ведеться журнал зміни курсів за всіма валютами.

Підтримується автоматизований імпорт курсів валют з заданих ресурсів в інтернеті.

Принципи та методи нарахування резервів

У процесі діяльності підприємство може отримати інформацію відносно того, що боржник не здатний вчасно розрахуватись за дебіторською заборгованістю. Тому виникає необхідність створювати резерви сумнівної дебіторської заборгованості, яка виникає при відвантаженні продукції. Сума резерву може розраховуватися за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, або за методом застосування коефіцієнту сумнівності.

Необхідно також створювати резерв на майбутню оплату відпусток працівникам та інші резерви, передбачені законодавством.

Система IT-Enterprise підтримує нарахування резервів будь-якого виду і по будь-якій методиці.

Advantages

Переваги
нашої системи

Модель системи рахунків забезпечує гнучкість програмного комплексу, його адаптивність, ефективність, можливість застосування до різних видів діяльності підприємств

Функціонування контуру не прив'язане до конкретної моделі ведення бухгалтерського обліку

Всі довідники перетворені в універсальні керовані аналітики

Запроваджені єдині правила управління фільтрами, угрупованнями: аналітики, довільні періоди, кореспондуючі рахунки, первинні документи, шаблони, тощо

Забезпечується відображення в звітах облікових кількісних і вартісних даних бухгалтерських та складських регістрів в формі, керованої на рівні користувача

Передбачена презентація інтерактивних звітів в форматі Excel

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму