IT.UA - home page

Меню
Product

R&D

Управління життєвим циклом виробу (PLM)

Підвищуйте якість розроблених виробів, активно керуйте їх рентабельністю з ранніх етапів життєвого циклу

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Управління, контроль і аналіз виконання проектів розробки або модифікації виробів

Різноманітне проектування нових виробів, управління конфігураціями і виконаннями

Управління ресурсами проекту розробки або модифікації виробів

Управління цифровим макетом для кожного серійного номера або партії виробів протягом усього життєвого циклу

Протоколювання і реєстрація всіх змін на різних етапах життєвого циклу виробу

Реалізація наскрізних бізнес-процесів на всіх стадіях життєвого циклу виробу

Забезпечення взаємодії між географічно розподіленими учасниками життєвого циклу виробу

Управління вартістю продукту на всіх етапах його життєвого циклу

«Industry 4.0» 4-та промислова революція кардинально змінює процеси виробництва. Необхідно бути готовими до цих змін. Одним із основних трендів є індивідуальність продукції під клієнта - замість однотипних товарів масового виробництва, яке раніше призводило до зниження собівартості одиниці, більш актуальним стає виробництво унікальних продуктів, спроектованих персонально для клієнта.

Випуск продукції під вимоги клієнта призводить до того, що виникає необхідність постійної зміни або випуску КТД. База інтелектуальних даних постійно зростає. Збільшується кількість унікальних виробів. Управляти кожним виробом стає все складніше, особливо якщо виріб не простий. Другою важливою тенденцією є необхідність забезпечити мінімум часу, задовольнити попит покупця, для того, щоб утримати позиції на ринку.

PL (життєвий цикл виробів) - сукупність процесів, які виконуються від моменту виявлення потреб суспільства в певній продукції до моменту задоволення цих потреб і утилізації продукту. У різних джерелах є різні етапи ЖЦІ:

 • маркетинг або маркетингові дослідження
 • проектування
 • підготовка виробництва
 • виробництво
 • випробування і контроль якості
 • продажі і поставки
 • експлуатація

PLM (управління життєвим циклом товару) - це стратегія ведення бізнесу, яка передбачає необхідність управління всіма процесами на різних етапах життєвого циклу товару.

На даному етапі розвитку технологій машинобудівні та інші підприємства з багатоопераційним виробництвом, котрі нехтували стратегією PLM, втрачають конкурентоспроможність, оскільки не здатні швидко підвищувати якість продукції, що випускається і задовольняти вимоги клієнтів. IT-Enterprise PLM дозволяє відстежувати кожен виріб на всіх етапах його життєвого циклу: формування вимог до виробу, всі етапи розробки техдокументації, виробництво, відвантаження, експлуатація і, нарешті, утилізація; при необхідності виконується архівування інформації, що відноситься до того чи іншого етапу.

Можливі наступні варіанти реалізації концепції PLM:

 • система PLM використовується замість ERP
 • система PLM використовується спільно з ERP
 • PLM-стратегія реалізується всередині ERP

Найбільш ефективний третій варіант, оскільки при його використанні:

 • вирішуються пов'язані з PLM завдання всіх служб підприємства
 • створюється єдиний інформаційний простір
 • виконується єдиний для всіх служб потік робіт (Workflow)
 • стає можливим відстеження процесів в режимі онлайн
 • налагоджується взаємодія всіх служб

Для позамовного виробництва підтримуються різні види складу виробу і їх супровід на різному етапі життєвого циклу:

 • «Переддоговірної/ договірної» склад вироби
 • конструкторський склад виробу
 • технологічний склад виробу
 • склад документації на виріб
 • виробничий склад виробу
 • фактичний склад виробу
 • експлуатаційний складу виробу

Для управління всіма процесами, пов'язаними з концепцією PLM, використовуються наступні інструменти, які входять до складу системи IT-Enterprise :

 • IT-Enterprise.PDM (управління даними про виріб)
 • IT-Enterprise.TDM (управління технічним документообігом)
 • IT-Enterprise.ProjectManager (управління проектами)
 • IT-Enterprise.SmartManager (управління завданнями в режимі онлайн)

Цінове проектування, або управління вартістю виробів

Об'єднання ERP-системи і САПР в єдиному інформаційному просторі дозволяє різко прискорити процес проектування нових виробів і швидше вивести їх на ринок, випередивши конкурентів.

IT-Enterprise. PLM дозволяє відстежувати кожен виріб на всіх етапах його життєвого циклу, в тому числі на етапах розробки конструкторської документації та підготовки до виробництва. Завдяки тому, що PLM-стратегія реалізується всередині системи ERP, з'являється можливість прорахувати можливу собівартість нового виробу ще до етапу підготовки виробництва, яка може виявитися досить дорогим. Це дозволяє відмовитися від реалізації економічно невиправданих проектів на самих ранніх етапах ЖЦІ і тим самим заощадити чималі кошти, а також робочий час персоналу. Для тих проектів, які, за результатами первісної оцінки вартості, представляються вигідними, шляхом подальших розрахунків можна оптимізувати собівартість і ще більше підвищити прибутковість нових виробів.

Можливо рішення і «оберненої задачі». З'ясувавши, яка собівартість виявиться рентабельною, можна прорахувати, які найбільш дорогі матеріали і комплектуючі слід замінити на більш дешеві аналоги (без погіршення якості майбутнього виробу), щоб вийти на задану собівартість.

У процесі управління вартістю виробів можна виконувати наступне:

 • Швидко розраховувати собівартість складних вузлів виробу та їх модифікацій
 • На основі аналізу специфікацій та технологічних маршрутів розраховувати передбачувану вартість виготовлення виробу і його модифікацій
 • Розраховувати витрати на матеріали і комплектуючі, запозичені вузли і непрямі виробничі витрати
 • Моделювати різні сценарії виробництва нового виробу, за різними технологічними процесам і на різному устаткуванні, аналізувати витрати і виявляти методи їх зниження
 • Визначати прибутковість нових виробів, а також проводити порівняльний економічний аналіз з виробами, що вже випускаються підприємством (рентабельність інвестицій, дохід від продажів і т.д.)
 • Аналізувати вплив змін конструкції виробу на його вартість, виявляти компоненти, які суттєво впливають на вартість, і знаходити їм заміну ще на ранніх стадіях ЖЦІ.

Цифровий макет - сукупність електронних документів, що описують виріб, його створення та обслуговування. Містить електронні креслення і / або тривимірні моделі виробу і його компонент, креслення і / або моделі необхідного устаткування для виготовлення компонентів виробу, різну атрибутивну інформацію по компонентам (номенклатура, ваги, довжина, особливі параметри), технічні вимоги, директивні документи, технічну, експлуатаційну і іншу документацію.

Створення і ведення цифрового макета для кожного серійного номера або партії виробів:

 • Тривимірна модель - сукупність файлів однієї або декількох САПР-систем, що представляють об'ємні моделі частин і компоненти виробу
 • Полегшена тривимірна модель - модель, отримана за допомогою фасетних апроксимацій моделі з вихідною САПР. Застосовується для перегляду і аналізу моделі виробу засобами системи управління документами без використання САПР. Також, через менший обсяг і простоту вимагає набагато менше машинних ресурсів для свого відображення. Найбільш вживаними форматами полегшеного подання є JT, CGR, 3DXML, 3DPDF, STEP, і т.п.
 • Атрибутивні дані - дані, що характеризують і описують елементи цифрового макету. Наприклад, для розроблення на даному підприємстві деталі атрибутивними даними будуть: ім'я та відділ розробника, матеріал, вага, набір та значення контрольованих параметрів. Для стандартних виробів: позначення ГОСТу, типорозмір. Для покупних виробів: найменування постачальника, номенклатура постачальника, список альтернатив
 • Технологічні дані - дані, що містять необхідні вказівки для виробництва: технологічні процеси, які використовуються інструменти, матеріали, засоби контролю, програми для верстатів ЧПУ та інші
 • Виробничі дані - дані по організації виробництва: проектування і виготовлення оснащення, технологічні процеси, бібліотеки операцій і переходів. Сертифікати якості на матеріали та комплектуючі, які були використані у виробництві
 • Документація - всілякі документи, так чи інакше пов'язані з виробом. Наприклад, директивні документи, що змінюють етапи життєвого циклу елементів цифрового макету. Експлуатаційна та ремонтна документація, пов'язана як з виробом в цілому, так і з окремими деталями і вузлами виробу
Advantages

Переваги
нашої системи

Єдиний інформаційний простір для вирішення інженерних, виробничих, експлуатаційних завдань на всіх рівнях підприємства - від керівництва до цехових працівників

Можливість контролювати рентабельність продуктів на ранніх етапах життєвого циклу

Аналіз і контроль впливу конструктивних і технологічних змін на цінові показники продукції

Єдиний Workflow для побудови наскрізних бізнес-процесів, які об'єднують різні підрозділи підприємства або холдингу

Наявність коштів візуального порівняння варіантів і версій проектів розробки або модифікації виробів

Скорочення витрат на проектування і освоєння за рахунок уніфікації і повторного використання даних про виріб

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму