IT.UA - home page

Меню
Product

Фінанси

Бюджетний процес

Уніфікуйте, координуйте етапи бюджетного процесу в єдиному просторі подій на підприємстві, щоб отримати чітку картину поточної і майбутньої фінансової ситуації на підприємстві

Question

Система дозволяє ефективно вирішувати питання

Уніфікація об'єктів бюджетування, форм планів і бюджетів, процедур розрахунку та отримання планованих показників.

Побудова консолідованих бюджетів для складних організаційних та функціональних сруктур управління підприємством або групою.

Автоматизація процедури узгодження бюджетів та зберігання даних на всіх етапах узгодження.

Автогенерація завдань співробітникам, які відповідають за процес бюджетування.

Графічне представлення етапів виконання бюджетного процесу за функціональними напрямками, центрами фінансової відповідальності, видами бюджетів, заданим аналітичним ознаками.

Автоматизація механізму отримання фактичних даних для показників бюджетів з різних джерел: інформаційної бази в системі IT-Enterpise, зовнішніх джерел даних.

Для управління бюджетним процесом в системі IT-Enterprise застосовується проектний підхід, за домогою якого процес бюджетування може бути представлений як бізнес-проект.


Центр адміністрування є засобом управління (контролю) бізнес-проектами та формування складу проекту у вигляді мережевого графіка.


Центр адміністрування дозволяє виконувати налаштування і розрахунок різних шаблонів бізнес-проектів згідно визначеного переліку робіт. При такому підході роботи можуть бути бюджети, форми звітності, плани, документи, тощо.

  • опис регламенту бюджетного процесу
  • визначення стану бюджетного процесу
  • відображення взаємозв'язку і взаємозалежності бюджетів

Автоматизація бюджетування в системі IТ-Enterprise - це практична реалізація в інформаційній системі концепції і методології бюджетного планування підприємства, а саме, процесу складання і затвердження бюджетів, подальший контроль за їх виконанням.


Фактична мета бюджетування - розробка підсумкових форм бюджету, показники яких дозволять отримати чітку картину поточної і майбутньої фінансової ситуації на підприємстві з точки зору оцінки трьох найважливіших показників: прибутку, залишків грошових коштів і результатів фінансових потоків.


Бюджет доходів і витрат (БДР) визначає економічну ефективність діяльності підприємства. Даний бюджет формує основний фінансовий результат діяльності підприємства, тобто його прибутковість.


Бюджет руху грошових коштів (БРГК) безпосередньо планує і фіксує реальні потоки грошових коштів. Цей бюджет визначає «платоспроможність» підприємства як різницю надходжень і платежів на протязі періоду планування.


Бюджет по балансовому листу (ББЛ) будується на підставі аналізу статей активу і пасиву балансу. Даний бюджет забезпечує можливість побудови індикаторів (фінансових коефіцієнтів), за якими можна контролювати діяльність підприємства.


Модуль «Бюджетування» допомагає здійснювати ефективне планування і контроль за використанням фінансових ресурсів підприємства.

Advantages

Переваги
нашої системи

Відкритий інтерфейс налаштування варіантів фінансового планування, інтеграція з модулями бухгалтерського обліку, контрактно-договірного обліку

Формування та аналіз бюджетів в фіксованих валютах, еквіваленті, валютних агрегатах, перерахунок операцій згідно вказаного користувачем типу курсів валют

Побудова планів, прогнозів для корпоративної структури на підставі об'єднання даних за підприємствами, що визначені користувачем

Формування та аналіз бюджетів для довільного періоду планування з розбивкою на визначені користувачем інтервали

Аналіз бюджетів, що об'єданані за підрозділами, ініціаторами, за довільно налаштованими правилами об'єднання в групи

Оперативний контроль виконання бюджетів руху грошових коштів і бюджетів доходів і витрат

Санкціонування доступу користувачів до статей фінансового планування і бюджетування

Гнучке налаштування реквізитного складу, структури показників для форм планів, бюджетів

Обмеження прав доступу користувачів / груп користувачів до показників бюджетів, форм планів.

Залишились питання?

Get in touch

Отримати
нашу бізнес пропозицію
Отримати
нашу бізнес пропозицію
Заповнити форму